Ekipi

Qendra Koordinuese e margjinalizuara popullsive (ceap) është një organizatë jo-qeveritare, jo-fitimprurëse, laike, e themeluar në vitin 1989 në qytetin e Rio de Janeiro, nga ish-të burgosurit e Funabem - Kombëtare Mirëqenies Fondacionit të të Miturve, anëtarëve Komuniteti i zi dhe Lëvizja e Gruas. Mbron të drejtën e lirisë fetare, dhe dinjitetin e feve afrikano-bazuar. Shkelja kërkuesi i të drejtave themelore të fëmijëve dhe të adoleshentëve, gra, dhe popullsive të zeza të margjinalizuara nga praktika e racizmit ishte frymëzim për krijimin e tij.

Këshilli strategjik

Ivanir dos Santos
Aydee Valerio

Sekretari Ekzekutiv

Luiz Carlos Semog

Koordinimi Komunikimi

Ricardo Rubim

Koordinimi pedagogjik

Azoilda Loretto Trinity

Koordinimi operacional

Marcelo Luiz dos Santos
José Antonio Mariano

Bordi Mbikëqyrës