Tập tin thẻ: Phân biệt chủng tộc

Ivanir dos Santos nói về Into về phân biệt chủng tộc, tiếp cận với y tế và không khoan dung

Ivanir

Việc thiếu sử dụng sự khôn ngoan truyền thống và dân gian trong chính sách y tế công cộng đã được nhận xét trên của Babalawo Ivanir dos Santos trong cuộc tranh luận hiện nay về sự tiếp cận của người da đen để chăm sóc sức khỏe, phân biệt chủng tộc và không khoan dung tôn giáo, được tài trợ bởi Viện Quốc gia

Khó khăn trong việc thảo luận về phân biệt chủng tộc gây hại cho giáo dục

kỳ thị chủng tộc

Không có chương trình giáo dục tôn giáo sẽ cung cấp cho tài khoản của tất cả cụ thể để đối tượng. Các quan điểm được thể hiện bởi Giáo sư Sandra Gurgel, hệ thống trường học, thành phố và các bang tại Quốc hội Lịch sử, kinh nghiệm tôn giáo và dân chủ. Trong phân tích